🔥 Xeta Reality has a new presence. Learn more

💰 Explore Staking Pools on Xeta

Pool Token Value Locked Base % Bonus % Total APY
Participants
1.

Xeta Pool Party

Xeta 34,396,856.06913296 XETA 15% 15% 30% 106
2.

Xeta Pool Party

Xeta 0 XETA 15% 15% 30% 0

Load more

➡️ Xeta Reality Quicklinks